27320@AAAI

Total: 1

#1 Erratum to: 3D-TOGO: Towards Text-Guided Cross-Category 3D Object Generation [PDF1] [Copy] [Kimi]

Authors: Zutao Jiang ; Guansong Lu ; Xiaodan Liang ; Jihua Zhu ; Wei Zhang ; Xiaojun Chang ; Hang Xu

The Original Article was published on 26 June 2023.